Shepard "Shep"
Quincy
The Rams
Megyn
The Ewes
June
Hershey
Daisy